Упутство за поступак приговора

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Разликује се увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми и тестови који су ручно прегледани.

Увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми може се остварити електронским путем на порталу Моја средња школа. Логовање на порталу Моја средња школа може се извршити као ауторизовани корисник, преко налога са система есДневник или као неауторизовани корисник, користећи корисничко име и лозинку које се налазе на идентификационом обрасцу (омотници теста) – Примерак за ученика.

Такође, увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8 – 15 часова на дан објављивања привремених резултата.

За тестове који су прегледани ручно (ИОП 2 тестови, ФООО тестови), преко портала Моја средња школа могу се видети само збирни резултати по сваком тесту. Увид у тестове који су ручно прегледани могу се остварити у школи.

Приговори на резултате

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор. И у случају приговора, као и код увида у резултате, треба разликовати приговоре на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми и тестови који су ручно прегледани.

ПРИГОВОР ПРВОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ

Приговори првостепеној комисији на резултате који су прегледани у дигиталној форми

Приговори на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми могу се поднети првостепеној комисији електронским путем портала Моја средња школа или директно у школи.

Електронским путем приговор се подноси попуњавањем форме на порталу Моја средња школа у којој се наводи назив теста и редни број задатка на који родитељ или други законски заступник ученика подноси приговор. Родитељ или други законски заступник ученика може поднети приговор на више задатака.

У школи се приговори на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми подносе тако што родитељ или други законски заступник ученика попуњава формулар (Образац 11), а који директор уноси преко портала Моја средња школа.

Један примерак обрасца 11 даје се родитељу, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава.

У оба случаја, приговор се доставља првостепеној комисији, која решава приговор и одговор уноси преко апликације за прегледање задатака и решавање приговора. Одговор првостепене комисије може видети директор школе преко административног портала (и дати на увид родитељу или другом законском заступнику ученика) и родитељ или други законски заступник ученика директно преко портала Моја средња школа. (Образац 11а).

Описана процедура важи и за стандардне тестове које су ученици полагали по ИОП 2, а који су прегледани у дигиталној форми.

Приговори првостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно

Приговори на резултате тестова који су прегледани ручно могу се поднети само у школи. Приликом подношења приговора на ручно прегледане тестове, родитељ или други законски заступник ученика попуњава Образац 13. Код ручно прегледаних тестова попуњени образац се односи на цео тест, а не на појединачни задатак. То значи да један попуњени образац треба да обухвати приговор на све задатке на чије исправно бодовање родитељ, односно други законски заступник сумња.

Приговор се подноси у два примерка, које школа заводи и оверава, после чега се један примерак заведеног Обрасца 13 даје родитељу, а други остаје у школи.

Директор преко портала Моја средња школа евидентира да је поднета жалба ученика, а жалбу прослеђује комисији на решавање. За ИОП 2 тестове и ФООО тестове, ове комисије се формирају у матичним школама. На уложену жалбу, комисија доноси одлуку и попуњава Образац 13а који враћа директору школе. Директор уноси одлуку комисије преко портала Моја средња школа. Уколико је било измена у броју остварених бодова, директор уноси измене преко портала Моја средња школа, као измењени укупан број бодова за цео тест.

Одговор првостепене комисије (Образац 11а или 13а) се оверава и заводи у школи. Један примерак се, на захтев, доставља родитељу/другом законском заступнику у термину предвиђеном Календаром испитних активности.

Након решавања свих жалби првостепене комисије, директор штампа Образац 15 са портала Моја средња школа (Записник о одлукама првостепене комисије) и потписује га.

ПРИГОВОР ДРУГОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник, има право да поднесе приговор другостепеној комисији у дану који је одређен за подношење приговора другостепеној комисији, у складу са Календаром. Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре.

Процедура код подношења приговора другостепеној комисији је слична процедури подношења приговора првостепеној комисији.

Приговори другостепеној комисији на резултате који су прегледани у дигиталној форми

Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми могу се поднети електронским путем портала Моја средња школа или директно у школи.

Електронским путем приговор се подноси попуњавањем форме на порталу Моја средња школа у којој се наводи назив теста и редни број задатка на који родитељ или други законски заступник ученика подноси приговор. Родитељ или други законски заступник ученика може поднети приговор на више задатака.

У школи се приговори другостепеној комисији (за тестове који су прегледани у дигиталној форми) подносе тако што родитељ или други законски заступник ученика попуњава формулар (Образац 12), а који директор уноси преко портала Моја средња школа.

Један примерак Обрасца 12 даје се родитељу, а други остаје у школи. Школа приговор заводи и оверава.

У оба случаја, приговор се доставља другостепеној комисији, која решава приговор и одговор уноси преко апликације за прегледање задатака и решавање приговора. Одговор другостепене комисије може видети директор школе преко портала Моја средња школа (и дати на увид родитељу или другом законском заступнику ученика) и родитељ или други законски заступник ученика директно преко портала Моја средња школа (Образац 12а).

Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно

Приговори другостепеној комисији на резултате тестова који су прегледани ручно могу се поднети само у школи. Приликом подношења приговора на ручно прегледане тестове родитељ или други законски заступник ученика попуњава Образац 14. Код ручно прегледаних тестова попуњени образац се односи на цео тест, а не на појединачни задатак. То значи да један попуњени образац треба да обухвати приговор на све задатке на чије исправно бодовање родитељ, односно други законски заступник сумња, а на које је поднео приговор првостепеној комисији за приговоре и чијим одговором није задовољан.

Приговор се подноси у два примерка, које школа заводи и оверава, после чега се један примерак заведеног Обрасца 14 даје родитељу, а други остаје у школи.

Директор преко портала Моја средња школа евидентира да је поднет приговор другостепеној комисији за приговоре, а приговор прослеђује комисији на решавање. За ИОП 2 тестове и ФООО тестове, другостепене комисије се формирају у матичним школама. На уложен приговор, другостепена комисија доноси одлуку и попуњава Образац 14а који враћа директору школе Директор уноси одлуку Комисије преко портала Моја средња школа. Уколико је било измена у броју остварених бодова, директор уноси измене преко портала Моја средња школа, као измењени укупан број бодова за цео тест.

Одговор другостепене комисије (образац 12а или 14а) се оверава и заводи у школи. Један примерак се, на захтев, доставља родитељу/другом законском заступнику у термину предвиђеном Календаром испитних активности.

Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна.

Након решавања свих жалби другостепене комисије, директор штампа Образац 16 са портала Моја средња школа (Записник о одлукама другостепене комисије) и потписује га.