Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2021/2022. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ“

Београд, Војводе Драгомира 1

објављује

 

OГЛАС

за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2021/2022. годину:

 

Фискултурна сала

Површина фискултурне сале са једном свлачионицом износи око 300 m².

Почетна цена за коришћење сале износи 2.000,00 динара по сату коришћења.

Рок трајања закупа – 01.03.2022. до 30.06.2022. године.

Расположиви термини:

  1. Петак од 22 до 23 часова,
  2. Субота од 18 до 19 часова, од 19 до 20 часова
  3. Недеља од 13 до 14 часова, од 14 до 15 часова, од 15 до 16 часова, од 16 до 17 часова.

Закупљени простор се може користити искључиво за тренинг спортских екипа.

Обавезе закупца – да одржава и редовно чисти простор који користи, да плаћа накнаду за чување школских просторија у време тренинга лицу које одреди закуподавац.

Отварање приспелих понуда одржаће се  28.02.2022. године у 13 часова, у канцеларији секретара школе.

Понуде се достављају до 28.02.2022. године до 12 часова у затвореној коверти са назнаком „За оглас – не отварати“. Понуђач уз понуду доставља: износ закупнине која се нуди (за све жељене термине нуди се иста цена), копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа понуђача уколико присуствује отварању понуда.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, позваће се понуђачи да у року од три дана доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине.

Додатне информације могу се добити телефоном, број 011/344-2268 или на интернет адреси jovanmiodragovic@eunet.rs.