Протокол за заштиту ученика против насиља

Позивамо све ученике, родитељеи заинтересоване да прочитају Протокол за заштиту ученика од насиља. Верујемо да ће информације које овде будете нашли бити корисне и да ће нам свима помоћи да се успешно боримо за заштиту ученика од насиља.

У документу ћете наћи следеће:

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА
Превенција
Интервенција
НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ-екстерна мера заштите

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА СУ:

Радован Тодоровић, директор школе
Љиљана Илић, помоћник директора
Тања  Павићевић, психолог
Радина  Угриновић, педагог
Љубомир Ђурић, Снежана Маринковић, Радица Војиновић, Нела Максимовић и  Ивана Кузмановић, наставници разредне наставе
Предраг Терзић, Радоје Ћеранић, Драгица Шаин, Милорад Вујанић, Маријана Жебељан, наставници старијих разреда
Миољка Вујичић и Миленка Нешић, спремачице
представници  вршњачког тима из седмог и осмог разреда
школски чувари

У оквиру спољне мреже заштите школа сарађује са:

МУП-ом Врачар или надлежним у МУП-у Београд  задуженим за сектор школства
Домом здравља Врачар, тј. школским педијатром, патронажном службом , директором дома здравља, социјалним радником и психијатром
Центром за социјални рад општине Врачар
Саветом родитеља школе
Општином Врачар
Саветовалоштем за брак и породицу из Руске и Цвијићеве улице

ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА

ПРЕВЕНЦИЈА

Усвајање одељенских и школских правила, процедура у случају конфликата, како вербалних тако и физичких обрачуна

Усклађивање статута школе и правилника о дисциплинском прекршајима  са новоусвојеним правилима

ИНТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

Дефинисање улога, одговорности свих запослених, ученика, родитеља
Дефинисање процедура за интервенцију у ситуацијама насиља

ЕКСТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

Дефинисање улога и одговорности надлежних институција
Дефинисање процедура за интервенцију у ситуацијама насиља (школа ↔ надлежни Центар за социјални рад ↔ МУП ↔ здравствене службе)

РАД ВРШЊАЧКОГ ТИМА

Превентивне радионице за рад на часовима разредног старешине
Развијање сарадње са локалном заједницом
Други васпитни програми у оквиру годишњег програма школе

ИНТЕРВЕНЦИЈА

Поступање по утврђеним процедурама у оквиру интерне и екстерне мреже заштите

Праћење и евидентирање појава  насиља на нивоу одељења и школе

Вођење документације о тежим случајевима  насиља

ИНТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

Сви су укључени у откривање и пријављивање насиља
Неки су задужени за интервенцију у ситуацијама насиља
Ко, када и како реагује и интервенише у ситуацијам насиља у оквиру различитих односа?

На који начин се укључују
Ученици
Дежурни наставници
Наставници
Разредне старешине
Стручни сарадници
Техничко и административно особље
Директор

Ко од њих реагује у којим ситуацијама насиља?

На који начин интервенишу и укључују се у одређивању и спровођењу мера заштите?

Коме даље прослеђује информацију или случај?

Ко води евиденцију о појавама насиља?

НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА

Улога ученика:

Ако је у улози жртве тражи заштиту, пријављује случај разредном старешини, дежурном наставнику, члановима тима за заштиту деце од насиља, члановима Вршњачког тима
Ако је у улози посматрача – позива помоћ, одвраћа, пријављује случај разредном старешини, дежурном наставнику, наставницима члановима тима за борбун против насиља, члановима Вршњачког тима
Бележе појаве насиља у свеске које има свако одељење (редари/чланови Вршњачког тима)

Улога дежурног наставника:

Прекида насиље (физичко, вербално)
Води разговор са ученицима (правила, реституција)– интервенције до 5 минута
Евидентира појаву и предузете мере у књизи дежурства
Пријављује случај разредном старешини (све разредне старешине имају своје свеске у које евидентирају појаве насиља у свом одељењу)

Улога предметног наставника:

Прекида насиље( физичко, вербално)
Пријављује случај разредном старешини и у тежим случајевима тиму за заштите деце од насиља или директору школе

Улога разредног старешине:

Прекида или зауставља насиље (физичко, вербално)
Води разговор са ученицима (правила, реституција)
Процењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
Прати примену  даљег понашање ученика
Информише и позива родитеље
Евидентира појаву и предузете мере у својој свесци
Пријављује у тежим случајевима тиму за заштиту деце од насиља или директору школе
Анализира појаве насиља у одељењу на часовима разредног старешине, предузима превентивне активности
Иницира превентивне активности на нивоу школе

Улога стручних сарадника

Стална је улога стручних сарадника да буду спона између ученика , родитеља, наставника па је тако и када је у питању било који облик насиља

Индивидуални и групни рад са ученицима у смислу превенције насиља ,као и ублажавања последица већ учињеног насиља, упућивање на здраве стилове понашања

По потреби упућују ученике и родитеље у адекватне установе  и остварују контакт са колегама

Рад са ђачким парламентом на тему насиља (радионице, панои, зидне новине), као и са ученицима из вршњачког тима

Улога тима за заштиту деце од насиља:

У сарадњи са разредним старешином и директором процењује ниво ризика од даљих сукоба
Укључује се у рад са ученицима који настављају насилно понашање и после предузетих корака разредног старешине (саветодавни рад који укључује и могућност саветодавног рада дечјег неуропсихијатра који је члан тима, рад са родитељима, сарадња са другим службама)
Осмишљава превентивне активности

Улога административно техничког особља:

Пријављује случајеве дежурном наставнику или тиму за заштиту деце од насиља

Улога директора:

Сарађује са родитељима ,ученицима, стручним сардницима, наставницима

када је то потребно ,у смислу превенције, спречавања насиља

Учествује у процени ризика од наставка сукоба у тежим случајевима насиља
Обавештава МУП
Учествује у тимском раду (педагог, психолог, помоћ директора, родитељи, разредни старешина) када је то потребно

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

Улога ученика:

Пријављује случај разредном старешини, тиму за заштиту деце од насиља, директору (било да су жртва или посматрачи)

Улога разредног старешине:

Прекида или зауставља насиље ако је у току
Случај пријављује директору (ако је био очевидац или на други начин дође до сазнања да се насиље дешава)

Улога наставника:

Прекида или зауставља насиље ако је у току
Случај пријављује разредном старешини (ако је био очевидац или на други начин дође до сазнања да се насиље дешава)

Улога тима за заштиту деце од насиља:

Случај пријављује директору
У организацији директора прикупља информације и процењује ниво ризика
Воде и евиденцију о појавама насиља и предузетим мерама

Улога административно-техничког особља:

Пријављује случајеве директору

Улога директора:

Учествује у консултацијама на нивоу установе (прикупљање информација, процена нивоа ризика)
Обавља разговор са запосленим
Предузима мере према запосленом у складу са законом
Информише родитеље
Информише надлежне службе у складу са законом
Прати даље понашање запосленог и ученика

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ – ЕКСТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

Улога ученика:

Информише разредног старешину, учитеља или тим за заштиту деце од насиља о непосредном дешавању насиља ако је очевидац или се поверава ако је жртва.

Улога наставника:

Зауставља насиље у установи и обaвештава директора или тим за заштиту деце
Препознаје и пријављује разредном старешини свако понашање ученика које може указати    да је жртва насиља.

Улога разредног старешине:

Упознаје ученике  и родитеље са правилницима о понашању, безбедности, оцењивању
Препознаје и пријављује тиму за заштиту деце од насиља свако понашање ученика које може указати да је жртва насиља.
Учествује у консултацијама за процену ризика у установи
Учествује у примени и праћењу мера заштите

Улога тима за заштиту деце од насиља:

Обавља консултације ради процене нивоа ризика
Успоставља сарадњу са другим службама у оквиру екстерне мреже заштите
Учествује у реализацији и праћењу мера заштите.

Улога директора:

Прекида насиље ако се дешава у установи и обавештава надлежни МУП (школског полицајца, командира полиције…)
Учествује у консултацијама ради процене нивоа ризика
Подноси пријаве надлежним институцијама