OГЛАС за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2019/2020. годину

Фискултурна сала

Површина фискултурне сале са једном свлачионицом износи око 300 m².

Почетна цена за коришћење сале износи 2.000,00 динара по сату коришћења.

Рок трајања закупа – 20.03.2020. до 30.06.2020. године.

Расположиви термини – понедељак 22-23 часа; субота 20-21 час, недеља 20-21 час

Закупљени простор се може користити искључиво за тренинг спортских екипа и рекреативних спортских активности.

Обавезе закупца – да одржава и редовно чисти простор који користи, да плаћа накнаду за чување школских просторија у време тренинга лицу које одреди закуподавац.

Отварање приспелих понуда одржаће се 18.03.2020. године у 11 часова, у канцеларији секретара школе.

Понуде се достављају до 18.02.2020. године до 10 часова у затвореној коверти са назнаком „За оглас – не отварати“. Понуђач уз понуду доставља: износ закупнине која се нуди (за све жељене термине нуди се иста цена), копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа понуђача уколико присуствује отварању понуда.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, позваће се понуђачи да у року од три дана доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине.

Додатне информације могу се добити телефоном, број 011/344-2268 или на интернет адреси jovanmiodragovic@eunet.rs.