Oглас за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2023/2024. годину

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ“

Београд, Војводе Драгомира 1

објављује

OГЛАС

за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2023/2024. годину:

Фискултурна сала

Површина фискултурне сале са једном свлачионицом износи око 300 m².

Почетна цена за коришћење сале износи 3.000,00 динара по сату коришћења.

Рок трајања закупа – 01.09.2023. до 30.06.2024. године.

Расположиви термини:

  1. Понедељак : од 20 до 21 часова, од 21 до 22 часова, од 22 до 23 часова,
  2. Уторак : од 20 до 21 часова, од 21 до 22 часова, од 22 до 23 часова,
  3. Среда: од  20 до 21 часова, од 21 до 22 часова, од 22 до 23 часова,
  4. Четвртак: од 20 до 21 часова, од 21 до 22 часова, од 22 до 23 часова
  5. Петак : од 20 до 21 часова, од 21 до 22 часова, од 22 до 23 часова
  6. Субота: од 09 до 10 часова,  од 10 до 11 часова, од 11 до 12 часова, од 12 до 13 часова, од 13 до 14 часова, од 14 до 15 часова, од 15 до 16 часова, од 16 до 17 часова, од 17 до 18 часова, од 18 до 19 часова , од 19 до 20 часова.
  7. Недеља : од 09 до 10 часова, од 10 до 11 часова, од 11 до 12 часова, од 12 до 13 часова, од 13 до 14 часова, од 14 до 15 часова, од 15 до 16 часова, од 16 до 17 часова, од 17 до 18 часова, од 18 до 19 часова , од 19 до 20 часова.

 

Закупљени простор се може користити искључиво за тренинг спортских екипа.

Обавезе закупца – да одржава и редовно чисти простор који користи, да плаћа накнаду за чување школских просторија у време тренинга лицу које одреди закуподавац.

Отварање приспелих понуда одржаће се 19.07.2023. године у 13 часова, у канцеларији секретара школе.

Понуде се достављају до 19.07.2023. године до 12 часова у затвореној коверти са назнаком „За оглас – не отварати“. Понуђач уз понуду доставља: износ закупнине која се нуди (за све жељене термине нуди се иста цена), копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа понуђача уколико присуствује отварању понуда.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, позваће се понуђачи да у року од три дана доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине.

Додатне информације могу се добити телефоном, број 011/344-2268 или на интернет адреси jovanmiodragovic@eunet.rs.