Кућни ред школе

Поштовани родитељи, ради обезбеђивања радне атмосфере у школи и омогућавања несметаног обављања послова наставника, стручних сарадника, директора и помоћника директора  школе, молимо Вас да се придржавате следећег кућног реда:

  • Дан одређен за пријем родитеља од стране директора и помоћника директора школе  је среда од 12 – 18 час.
  • Ако имате примедбе на поступање наставника према ученику, ученика према ученику, на оцену из предмета  или на изречену васпитну или васпитно – дисциплинску меру из владања, молимо Вас да поштујете прописану процедуру, која подразумева обраћање прво предметном наставнику, па одељењском старешини, потом педагогу и психологу. Уколико се проблеми не реше на тим нивоима, следеће је обраћање директору школе и помоћнику директора.
  • Само, уколико је у питању нека ванредна ситуација, која изискује хитност или уложен приговор или жалбу на оцену из предмета и владања или изречену васпитну или васпитно – дисциплинску меру, можете се обратити директору школе и ван овог термина, али  Вас молимо  да се пре доласка најавите преко обезбеђења на портирници школе.
  • Молимо Вас, да се придржавате распореда отворених врата наставника или одељењских старешина и да разговоре са психологом, педагогом или логопедом школе унапред закажете. Сваки наставник има одређен један час у недељи за пријем родитеља и у преподневној и у поподневној смени. О времену пријема код наставника и одељењсих старешина можете се обавестити путем истакнутог распореда у холу школе или путем сајта. Ван тог термина наставници и одељењске старешине нису у обавези да приме родитеље, осим у хитним случајевима или по позиву наставника или одељењских старешина. Исто важи и за психолога, педагога или логопеда школе.
  • Наведене тачке дневног реда регулисане су ,,Правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика у ОШ ,,Јован Миодраговић“ и о томе се можете обавестити путем сајта школе.

Управа школе