Услови коришћења

Сходно Закону о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) (у даљем тексту: „Закон“), Основна школа Јован Миодраговић, Војводе Драгомира бр. 1, 11000 Београд, основана је Решењем Народног Одбора Града Београда бр.10569 од 19.07.1954.године. уписана у судски регистар Трговинског суда у Београду, решењем број IV.FI. 11863/02 од 25.10.2002. године, регистрациони лист број 5-402-00 (у даљем тексту: „Школа“), власник је интернет странице https://osjovanmiodragovic.edu.rs/ (у даљем тексту: „страница“) . Приступ и коришћење странице, као и приступ и коришћење других садржаја на страници, регулисани су, поред одговарајућих законских и подзаконских прописа Републике Србије, и овим Условима коришћења (у даљем тексту: „Услови“). Услови су правно обавезујући између Школе, као имаоца свих права на страници и њеним садржајима са једне стране и свих посетилаца странице са друге стране.
Молимо посетиоце странице Школе да пажљиво прочитате Услове коришћења пре него што наставите да користите наведену страницу. Коришћењем странице саглашавате се са Условима и потврђујете да сте прочитали, разумели и прихватил њихову садржину. Сходно томе, уколико нисте сагласни са овим Условима, молимо Вас да одмах престанете да користите ову интернет страницу.

ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕKТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Страница, као и сви садржаји који се на страници налазе, укључујући али не ограничавајући се на све текстове, фотографије, аудио и видео материјале, логотипе, графичке презентације, софтвере и слично, власништво су Школе, односно иста је носилац права интелектуалне својине на њима или су на страници објављени уз дозволу одговарајућег овлашћеног носиоца права интелектуалне својине.
Школа задржава сва регистрована и нерегистрована ауторска права на страници.
Дозвољено је прегледање, дељење на друштвеним мрежама или штампање доступних материјала са странице за личне, научне, непрофитабилне и некомерцијалне намене.
Дозвољено је коришћење и публиковање материјала са странице у научне, непрофитабилне и некомерцијалне сврхе, уз обавезу видног, потпуног и недвосмисленог навођења странице Школе као извора садржаја.
Није дозвољено репродуковање, модификовање нити продаја било ког материјала доступног на страници без претходне писмене сагласности Школе.
Свака неовлашћена употреба, злоупотреба или било које друго поступање којим се повређују законом заштићена права интелектуалне својине може имати за последицу грађанску и/или кривичну одговорност за такво противправно поступање.

САДРЖАЈ СТРАНИЦЕ

Примарна сврха странице Школе је информативна. Kомплетан садржај странице понуђен је посетиоцима потпуно бесплатно и у доброј намери.
Садржај странице може садржати нетачне податке или словне, граматичке или друге омашке, а Школа неће бити одговорна за било које грешке или пропусте када је реч о информацијама објављеним на страници.
Школа не гарантује да ће страница функционисати без прекида или грешака, нити на потпуно безбедан начин у односу на злоупотребе трећих лица, као ни да ће недостаци било које врсте бити благовремено исправљани, нити да ће страница увек бити компатибилна са хардвером или софтвером посетилаца.
Школа задржава право да у свако време може изменити форму и/или садржај странице, без претходног обавештења.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГВОРНОСТИ

Посетиоци странице користе страницу на споствени ризик. Школа није одговорана за материјалну или нематеријалну штету, било директну или индиректну, која настане из коришћења или у некој вези са коришћењем странице и/или садржаја на њој.

ОБАВЕЗЕ ПОСЕТИЛАЦА СТРАНИЦЕ

Поред обавеза предвиђених одговарајућим законским и подзаконским прописима, посетиоци странице имају и следеће обавезе:
1. да страницу користе само у законите сврхе и у складу са свим одговарајућим законским и подзаконским прописима, те овим Условима коришћења;
2. да коришћењем странице ни на који начин не повреде права било ког другог посетиоца, Школе или трећих лица;
3. да користећи страницу не размењују било какав материјал који је у власништву трећих лица или којима се крше било која права интелектуалне својине или друга права која припадају трећим лицима;
4. да се уздрже од било каквог покушаја да онеспособе или заобиђу мере провере аутентичности или безбедности или да угрозе систем или мрежу Школе;
5. да користећи страницу не размењују садржаје са вирусима или сличним фајловима или програмима израђеним у сврху уништења или ограничења рада било којег софтвера и/или хардвера.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ТРЕЋИХ СТРАНА

Ради потпунијег информисања посетилаца, страница Школе може да садржи линкове ка интернет страницама трећих страна, односно страницама чији власник или корисник није Школа. Школа није одговорна за садржај, политику приватности, услове коришћења или безбедност страница трећих страна и не преузима одговорност за било какво кршење законских одредаба или повреду права лица на тим страницама. Сходно наведеном, Школа указује посетиоцима да наведеним страницама приступају на сопствену одговорност, уз препоруку да се приликом приступања упознају са садржајем њихових политика приватности и условима коришћења.

ИЗМЕНЕ СТРАНИЦЕ

Страница Школе, односно њена форма, као и њен садржај, подложни су променама без претходне најаве и обавештења. Али Школа се не обавезује да редовно, односно у било којим тачно одређеним интервалима, врши ажурирање свих информација садржаних на страници. Сходно томе, посетиоци странице су у потпуности одговорни за проверу тачности и потпуности свих информација и материјала који се на страници налазе.

ДЕЛИМИЧНА НИШТАВОСТ УСЛОВА KОРИШЋЕЊА

Уколико се за било коју одредбу ових Услова коришћења утврди од надлежног суда да је ништава, односно да не производи правно дејство, то неће бити од утицаја на пуноважност преосталих одредби Услова. Оне ће и даље производити правно дејство и наставиће да се примењују.

МЕРОДАВНО ПРАВО

На ове Услове коришћења примењује се право Републике Србије као меродавно.

НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА

У случају било каквог спора насталог поводом коришћења странице, Школа и посетиоци странице обавезују се да покушају да исти реше споразумно, мирним путем. У случају да то није могуће, за спор је надлежан суд у Београду.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И АЖУРИРАЊЕ УСЛОВА KОРИШЋЕЊА

Ови Услови коришћења Школе ступају на снагу даном објављивања на интернет страници Школе https://osjovanmiodragovic.edu.rs/
Услови коришћења могу бити измењени и/или допуњени у свако доба и све накнадне измене и/или допуне биће благовремено објављене на интернет страници Школе https://osjovanmiodragovic.edu.rs/