Упутство за поступак приговора на резултате завршног испита

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати /http://zios.mpn.gov.rs/ налази се на идентификационом обрасцу – примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада дежурном наставнику (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисијa електронски доставља првостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Школа подноси приговор првостепеној комисији која је одређена за решавање приговора родитеља или другог законског заступника ученика њихове школе (Прилог 7).

Комисије за приговоре чине предметни наставници који су учествовали у прегледању и то по три наставника за приговоре на резултате теста из српског, односно матерњег језика и математике, и пет наставника који су учествовали у прегледању комбинованог теста. Број тимова односно чланова комисије за приговоре одређује окружна комисија, према проценама које је направила Централна комисија. Председник окружне комисије именује председника и чланoве првостепене комисије за приговоре.

Првостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре.

Одговор првостепене комисије (Образац 11а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље школској комисији.

Школска комисија штампа одговор првостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Првостепена комисија за приговоре записник првостепене комисије на пристигле приговоре доставља Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 до 15.00 часова.

Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре. Уз приговор другостепеној комисији родитељ, односно други законски заступник, обавезно прилаже и одговор првостепене комисије за приговоре.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор другостепеној комисији искључиво у писаној форми на Обрасцу 12. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисије електронски доставља другостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Приговори другостепеној комисији достављају се електронским путем, на адресу: drugostepenakomisija@prigovori.mpn.gov.rs.

Поред приговора другостепеној комисији, школска комисија електронски доставља и приговор и одговор првостепене комисије од претходног дана.

Другостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре. Одговор другостепене комисије (Образац 12а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље се школској комисији.

Школска комисија штампа одговор другостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику у периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна. Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању, за школску 2019/2020. годину не решава приговоре на резултате завршног испита.

Првостепена комисија, након одговора на све приговоре, попуњава записнике у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 13,13а и 13б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту. Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника првостепене комисије су копије приговора, као и одлука првостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Првостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и корекцију података у бази, на основу записника првостепене комисије, уноси измене у бази прелиминарних резултата до краја првог дана за жалбе.

Другостепена комисија, након решавања свих приговора упућених другостепеној комисији, сачињава записник на пристигле приговоре у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 14, 14а,14б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту.

Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника другостепене комисије су копије приговора, одлуке првостепене комисије, као и одлука другостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Другостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и исправност података, на основу достављеног записника другостепене комисије уноси у базу све промене у бодовима.