Оглас о закупу пекаре

OГЛАС

за прикупљање писмених понуда за давање у зaкуп простора за школску 2020/2021. годину:

Пекара

Површина  пекаре износи око  11,79m².

Почетна цена за  закуп пекаре износи 24.000,00 динара месечно.

Рок трајања закупа – 10.02.2021. до 30.06.2021. године.

Закупљени простор се може користити искључиво за пекару.

Понуде се достављају до 08.02.2021. године до 10 часова у затвореној коверти са назнаком „За оглас – не отварати“.

Отварање приспелих понуда одржаће се 08.02.2021. године у 11 часова, у канцеларији секретара школе.

Понуђач уз понуду доставља: износ закупнине која се нуди, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа понуђача уколико присуствује отварању понуда.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, позваће се понуђачи да у року од три дана доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине.

Додатне информације могу се добити телефоном, број 011/344-2268 или на интернет адреси jovanmiodragovic@eunet.rs.