English French

Ми на друштвеним мрежама

FacebookTwitterYoutube

Атом

Протокол за заштиту ученика против насиља

Оцена корисника:   / 4
НајлошијеНајбоље 

           Позивамо све ученике, родитеље и заинтересоване да прочитају Протокол за заштиту ученика од насиља. Верујемо да ће информације које овде будете нашли бити корисне и да ће нам свима помоћи да се успешно боримо за заштиту ученика од насиља.

           У документу ћете наћи следеће:

    ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
    ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА
        Превенција
        Интервенција
    НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
    НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
    НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ-екстерна мера заштите

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА СУ:

 

    Радован Тодоровић, директор школе
    Љиљана Илић, помоћник директора
    Тања  Павићевић, психолог
    Радина  Угриновић, педагог
    Љубомир Ђурић, Снежана Маринковић, Радица Војиновић, Нела Максимовић и  Ивана Кузмановић, наставници разредне наставе
    Предраг Терзић, Радоје Ћеранић, Драгица Шаин, Милорад Вујанић, Маријана Жебељан, наставници старијих разреда
    Миољка Вујичић и Миленка Нешић, спремачице
    представници  вршњачког тима из седмог и осмог разреда
    школски чувари

 

            У оквиру спољне мреже заштите школа сарађује са:

 

    МУП-ом Врачар или надлежним у МУП-у Београд  задуженим за сектор школства
    Домом здравља Врачар, тј. школским педијатром, патронажном службом , директором дома здравља, социјалним радником и психијатром
    Центром за социјални рад општине Врачар
    Саветом родитеља школе
    Општином Врачар
    Саветовалоштем за брак и породицу из Руске и Цвијићеве улице

 

 Врх

ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА

 

ПРЕВЕНЦИЈА

 

Усвајање одељенских и школских правила, процедура у случају конфликата, како вербалних тако и физичких обрачуна

Усклађивање статута школе и правилника о дисциплинском прекршајима  са новоусвојеним правилима

 

ИНТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

    Дефинисање улога, одговорности свих запослених, ученика, родитеља
    Дефинисање процедура за интервенцију у ситуацијама насиља

 

ЕКСТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

    Дефинисање улога и одговорности надлежних институција
    Дефинисање процедура за интервенцију у ситуацијама насиља (школа ↔ надлежни Центар за социјални рад ↔ МУП ↔ здравствене службе)

 

РАД ВРШЊАЧКОГ ТИМА

 

    Превентивне радионице за рад на часовима разредног старешине
    Развијање сарадње са локалном заједницом
    Други васпитни програми у оквиру годишњег програма школе

Врх

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА

 

Поступање по утврђеним процедурама у оквиру интерне и екстерне мреже заштите

Праћење и евидентирање појава  насиља на нивоу одељења и школе

Вођење документације о тежим случајевима  насиља

 

ИНТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

 

    Сви су укључени у откривање и пријављивање насиља
    Неки су задужени за интервенцију у ситуацијама насиља
    Ко, када и како реагује и интервенише у ситуацијам насиља у оквиру различитих односа?

 

На који начин се укључују

 

    Ученици
    Дежурни наставници
    Наставници
    Разредне старешине
    Стручни сарадници
    Техничко и административно особље
    Директор

 

Ко од њих реагује у којим ситуацијама насиља?

На који начин интервенишу и укључују се у одређивању и спровођењу мера заштите?

Коме даље прослеђује информацију или случај?

Ко води евиденцију о појавама насиља?

 

Врх

 

НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА

 

Улога ученика:

    Ако је у улози жртве тражи заштиту, пријављује случај разредном старешини, дежурном наставнику, члановима тима за заштиту деце од насиља, члановима Вршњачког тима
    Ако је у улози посматрача – позива помоћ, одвраћа, пријављује случај разредном старешини, дежурном наставнику, наставницима члановима тима за борбун против насиља, члановима Вршњачког тима
    Бележе појаве насиља у свеске које има свако одељење (редари/чланови Вршњачког тима)

 

Улога дежурног наставника:

    Прекида насиље (физичко, вербално)
    Води разговор са ученицима (правила, реституција)– интервенције до 5 минута
    Евидентира појаву и предузете мере у књизи дежурства
    Пријављује случај разредном старешини (све разредне старешине имају своје свеске у које евидентирају појаве насиља у свом одељењу)

 

Улога предметног наставника:

    Прекида насиље( физичко, вербално)
    Пријављује случај разредном старешини и у тежим случајевима тиму за заштите деце од насиља или директору школе

 

Улога разредног старешине:

    Прекида или зауставља насиље (физичко, вербално)
    Води разговор са ученицима (правила, реституција)
    Процењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
    Прати примену  даљег понашање ученика
    Информише и позива родитеље
    Евидентира појаву и предузете мере у својој свесци
    Пријављује у тежим случајевима тиму за заштиту деце од насиља или директору школе
    Анализира појаве насиља у одељењу на часовима разредног старешине, предузима превентивне активности
    Иницира превентивне активности на нивоу школе

 

Улога стручних сарадника

Стална је улога стручних сарадника да буду спона између ученика , родитеља, наставника па је тако и када је у питању било који облик насиља

Индивидуални и групни рад са ученицима у смислу превенције насиља ,као и ублажавања последица већ учињеног насиља, упућивање на здраве стилове понашања

По потреби упућују ученике и родитеље у адекватне установе  и остварују контакт са колегама

Рад са ђачким парламентом на тему насиља (радионице, панои, зидне новине), као и са ученицима из вршњачког тима

 

Улога тима за заштиту деце од насиља:

    У сарадњи са разредним старешином и директором процењује ниво ризика од даљих сукоба
    Укључује се у рад са ученицима који настављају насилно понашање и после предузетих корака разредног старешине (саветодавни рад који укључује и могућност саветодавног рада дечјег неуропсихијатра који је члан тима, рад са родитељима, сарадња са другим службама)
    Осмишљава превентивне активности

 

Улога административно техничког особља:

    Пријављује случајеве дежурном наставнику или тиму за заштиту деце од насиља

 

Улога директора:

    Сарађује са родитељима ,ученицима, стручним сардницима, наставницима

када је то потребно ,у смислу превенције, спречавања насиља

    Учествује у процени ризика од наставка сукоба у тежим случајевима насиља
    Обавештава МУП
    Учествује у тимском раду (педагог, психолог, помоћ директора, родитељи, разредни старешина) када је то потребно


Врх

 

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

 

Улога ученика:

    Пријављује случај разредном старешини, тиму за заштиту деце од насиља, директору (било да су жртва или посматрачи)

 

Улога разредног старешине:

    Прекида или зауставља насиље ако је у току
    Случај пријављује директору (ако је био очевидац или на други начин дође до сазнања да се насиље дешава)

 

Улога наставника:

    Прекида или зауставља насиље ако је у току
    Случај пријављује разредном старешини (ако је био очевидац или на други начин дође до сазнања да се насиље дешава)

Улога тима за заштиту деце од насиља:

    Случај пријављује директору
    У организацији директора прикупља информације и процењује ниво ризика
    Воде и евиденцију о појавама насиља и предузетим мерама

 

Улога административно-техничког особља:

    Пријављује случајеве директору

 

Улога директора:

    Учествује у консултацијама на нивоу установе (прикупљање информација, процена нивоа ризика)
    Обавља разговор са запосленим
    Предузима мере према запосленом у складу са законом
    Информише родитеље
    Информише надлежне службе у складу са законом
    Прати даље понашање запосленог и ученика


Врх

 

 

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ – ЕКСТЕРНА МРЕЖА ЗАШТИТЕ

 

Улога ученика:

    Информише разредног старешину, учитеља или тим за заштиту деце од насиља о непосредном дешавању насиља ако је очевидац или се поверава ако је жртва.

 

Улога наставника:

    Зауставља насиље у установи и обевештава директора или тим за заштиту деце
    Препознаје и пријављује разредном старешини свако понашање ученика које може указати    да је жртва насиља.

 

Улога разредног старешине:

    Упознаје ученике  и родитеље са правилницима о понашању, безбедности, оцењивању
    Препознаје и пријављује тиму за заштиту деце од насиља свако понашање ученика које може указати да је жртва насиља.
    Учествује у консултацијама за процену ризика у установи
    Учествује у примени и праћењу мера заштите

 

Улога тима за заштиту деце од насиља:

    Обавља консултације ради процене нивоа ризика
    Успоставља сарадњу са другим службама у оквиру екстерне мреже заштите
    Учествује у реализацији и праћењу мера заштите.

 

Улога директора:

    Прекида насиље ако се дешава у установи и обавештава надлежни МУП (школског полицајца, командира полиције...)
    Учествује у консултацијама ради процене нивоа ризика
    Подноси пријаве надлежним институцијама


Врх